ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC
select
select

1. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức đánh giá:
Bình thường
Tổng số 2
2. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
3. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
4. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
5. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
6. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
7. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
8. Bổ nhiệm Thừa phát lại
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 1
9. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
10. Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Mức đánh giá:
Bình thường
Tổng số 1
11. Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
12. Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức đánh giá:
Rất hài lòng
Tổng số 2
13. Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
14. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
15. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
16. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
17. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
18. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
19. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0
20. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức đánh giá:
Chưa được đánh giá
Tổng số 0

 1 / 67